Veiligheid

De veiligheid is en blijft de voornaamste bekommernis bij de door Dessel gestelde voorwaarden bij de berging. Voor de realisatie van de oppervlakteberging moeten technieken toegepast worden met de beste garanties inzake veiligheid, gezondheid en milieu. Er moet een permanente opvolging voorzien worden van de veiligheid en van de effecten op milieu en gezondheid. Als uit de technologische en/of wetenschappelijke evolutie zou blijken dat bijsturingen gunstige effecten kunnen hebben, moeten deze toegepast worden tijdens het bergingsproces.

Maximale voorzieningen

STOLA-rapport 2004: Bij de voorwaarden die Dessel stelt, blijft de veiligheid de voornaamste bekommernis. De maximale voorzieningen moeten getroffen worden om de veiligheid van de bergingsinstallatie te garanderen. Hierbij moet rekening gehouden worden met de verschillende mogelijke scenario's die zich zouden kunnen voordoen, ook op lange termijn. Er moeten specifieke nood- en actieplannen opgesteld worden voor de veiligheid van de bergingssite en de lokale bevolking moet regelmatig geïnformeerd worden over wat ze moeten doen bij een nucleair incident. Een goede voorbereiding op rampen houdt ook voldoende ondersteuning in: een rampenambtenaar voor de administratieve regelingen en een gespecialiseerde interventieploeg voor de brandweer. Uit veiligheidsoverwegingen pleiten we ook voor het behoud van de nucleaire expertise die sinds jaren opgebouwd is in de regio.

Daarnaast dringt STOLA voor de berging in Dessel aan op bijkomende maatregelen, zoals een inspectieruimte onder de modules, een permanent vast dak in plaats van een tijdelijk en verplaatsbaar dak, uitgebreide praktijktesten van constructies en technieken via proefopstellingen, enzovoort.

Stand van zaken vandaag: NIRAS, uitbater van de nucleaire site, moet de langetermijnveiligheid omstandig aantonen in een uitgebreid veiligheidsrapport. Dit veiligheidsrapport werd in 2012 gescreend door een groep van internationale specialisten, in een 'peer review'. Het veiligheidsrapport wordt eind 2012 vervolgens door FANC geanalyseerd en op basis hiervan verleent FANC de nucleaire uitbatingsvergunning. Dit is een procedure van ongeveer anderhalf jaar.

Bij de uitbating van de bergingsinstallatie garandeert het strikt toepassen van de geldende beschermingsmaatregelen een maximale bescherming van het personeel.

Het concept van de bergingsinstallatie is aangepast aan de vragen van STORA. Zo is er een inspectieruimte onder de bergingsmodules en komt er een vast dak boven de modules gedurende de hele periode van de uitbating. NIRAS maakt ook gebruik van proefopstellingen om een aantal zaken te testen, vooraleer ze effectief worden uitgevoerd. In 2011 is er een zettingsproef uitgevoerd, om het effect van het enorme gewicht van de monolieten op de ondergrond te kunnen inschatten. Er is ook een demonstratieproef gebouwd aan de hoek van de Gravenstraat en de Kastelsedijk in Dessel, dit is een achtste van een toekomstige bergingmodule op ware grootte. Via deze demonstratieproef heeft NIRAS al heel wat nuttige informatie kunnen verzamelen, bijvoorbeeld over het beton, die gebruikt zal worden bij de bouw van de eigenlijke bergingsinstallatie. In 2013 wordt er ook een proefopstelling gemaakt van de uiteindelijke afdeklagen, die aangebracht zullen worden wanneer al het afval in de berging geplaatst is, dit wil zeggen in 2050-2060. Door nu hierover een proefopstelling te maken, zal men kunnen zien hoe de afdeklagen zich over tientallen jaren heen gedragen.

Een aantal zaken wordt ingevuld buiten het cAt-project om, zoals de rampenambtenaar die ondertussen elke gemeente moet hebben in het kader van de provinciale en federale noodplanning.

Controles

STOLA-rapport 2004: De toestand van de bergingssite zal gedurende een lange periode (200 à 300 jaar, dit wil zeggen zolang het afval radioactief is) opgevolgd moeten worden. Daarom moeten de nodige detectiesystemen voorzien worden. Mocht er zich een probleem voordoen of mochten er nieuwere en betere oplossingen voorhanden zijn voor de verwerking of eindbestemming van het afval, dan moet het afval teruggenomen kunnen worden. De installatie moet daarom zoveel mogelijk ontworpen worden als een omkeerbaar systeem.

Stand van zaken vandaag: Er worden effectief detectiesystemen voorzien die de toestand van de bergingsinstallatie alsook de impact ervan op de omgeving nauwkeurig zullen opvolgen zolang het afval radioactief blijft. Hiertoe wordt een uitgebreid “monitoringprogramma” op poten gezet. Voor de start van de bergingsactiviteiten worden er nulwaarden vastgelegd, die de basis vormen voor de latere regelmatige metingen van de kwaliteit van de lucht, het oppervlaktewater en het grondwater. Er worden verschillende meetinstrumenten rondom de toekomstige bergingsinstallatie voorzien, die moeten zorgen voor een vroegtijdige opsporing van eventuele verhoogde radiologische en niet-radiologische waarden in lucht, water, bodem en voedselketen.

Om het vertrouwensgevoel ten opzichte van de nucleaire sector te verhogen, is het belangrijk om de lokale bevolking regelmatig te informeren over de resultaten van de metingen. Dit zal gebeuren via de website en het tv-kanaal van DIGICAT.

Opvolging van het milieu

STOLA-rapport 2004: Eventuele invloeden van de bergingssite op het milieu (lucht, het oppervlaktewater en het grondwater,…) moeten tijdig opgespoord worden. De resultaten van alle radiologische en niet-radiologische metingen moeten bekend gemaakt worden bij de bevolking.

Stand van zaken vandaag: Deze voorwaarde wordt eveneens ingevuld via het monitoringprogramma dat in het cAt-project voorzien is (zie ‘controles’).

DIGICAT filmpjes

Op DIGICAT vind je filmpjes over berging laagradioactief afval én over Dessel.

LEES MEER

 

randomness